Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

THAY LỜI TỰA

Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết
pháp có đến hơn tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp
môn chính là phương pháp mở cửa tuệ giác tâm linh.
Chúng sanh căn tánh bất đồng, thiên sai vạn biệt, nên
đức Phật cũng theo đó mà có nhiều pháp môn để đáp
ứng thích cơ hợp tánh chúng sanh. Tâm bệnh chúng
sanh đa dạng, biến thái muôn ngàn, nên pháp dược trị liệu cũng có vạn thiên.
Pháp môn có sai khác, giáo pháp diễn đạt những
pháp môn đó có cạn sâu. Nhưng dù sai khác cạn sâu
thế nào đi nữa, thì giáo pháp đức Phật tựu trung vẫn
là chìa khóa mở cửa tâm linh, những phương thuốc
thần diệu trị liệu tâm bệnh chúng sanh, giải thoát phiền
khổ. Ngài cũng thuyết minh về những hiện tượng
thành hoại của vũ trụ, những sai biệt thăng trầm
thạnh suy của kiếp người. Nhưng cội gốc của những
hiện tượng đó đều do tâm sanh khởi. Tâm là nguồn
gốc hình thành tất cả mọi hiện tượng, trạng thái thạnh
suy, thành bại, thăng trầm của nhân sanh vũ trụ. Thế
nên giáo pháp của đức Phật là chìa khóa mở cửa tâm
linh, là phương thuốc trừ sạch gốc rễ vô minh từ tâm
thức con người, là con đường sáng ngời đưa chúng

sanh từ phàm đến thánh.
Trong tất cả những pháp môn, những phương
thuốc, những con đường sáng tịnh đó được đức Phật
trình bày bàn bạc khắp trong tam tạng giáo điển.
Nhưng đặc biệt pháp môn Tịnh độ thì đức Phật nhấn
mạnh có tánh cách xác quyết với cả tấm lòng tha thiết
khuyến lệ chúng sanh nên thực hành pháp môn này.
Điều đó hiển lộ qua những thời pháp đặc thù được kết
tụ thành kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán
Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm,
kinh Niết Bàn v.v … Chẳng những trong pháp hội kinh
A Di Đà Ngài diễn tả cảnh giới Tây phương Cực lạc
một cách rõ ràng mà ở pháp hội kinh Vô Lượng Thọ
Ngài thuyết minh cho chúng sanh thấy nguyện lực đức
Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng
sanh cõi Ta bà với đức Phật này. Cũng chính trong
pháp hội Vô Lượng Thọ đức Thích Ca còn khẳng định
rằng chúng sanh cách Phật lâu xa về sau ngoài pháp
môn niệm Phật ra không có pháp môn nào cứu giúp
chúng sanh giải thoát luân hồi sanh tử có hiệu năng
bằng pháp môn Tịnh độ. Và khi Phật pháp tận diệt hết
trên cõi đời chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Thọ
kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết
thúc. Người tu học Phật mà không đọc, không tin lời
đức Phật nói ở kinh Vô Lượng Thọ thì quả thật khó
mà đạt đạo giác ngộ giải thoát.
Nhận thấy lời huyền ký của đức Thích Ca về
chân giá trị của pháp môn Tịnh độ và sự quý giá vô
cùng của kinh Vô Lượng Thọ đối với người có thiện
duyên chánh kiến chánh tâm, nhắm chánh đạo tiến
bước nên chúng tôi dịch bản kinh này để kết duyên
Bồ đề cùng bạn lành bốn phương để cùng nhau
hướng về con đường sáng lành thênh thang trước mặt,
con đường chắc chắn giải thoát. Đó chính là con
đường Tịnh độ, con đường an toàn vững chắc. Trên
con đường đó có đức Phật A Di Đà phóng quang soi
sáng, có Thánh chúng hộ trì, có Bồ tát Quán Thế Âm,
Thế Chí, Di Lặc dắt đường. Như thế là tự lực, tha lực
đầy đủ đề huề đồng quy Cực Lạc. Trẻ thơ về quê có
mẹ hiền cùng các anh chị đi bên cạnh thì còn lo gì lầm
đường lạc lối?!
Ước mong bạn lành bốn phương sanh khởi tín
tâm, tin lời Phật dạy, chánh niệm thực hành thì nhất
định cảnh giới Cực Lạc hiện tiền.
Mùa Vu Lan 1998
Thích Đức Niệm

 

NGUYỆN HƯƠNG
(Quì gối đưa nhang lên nguyện hương)
Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ Tát

Vô biên
 chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sanh
Đều phát lòng bồ đề,
Hết một báo thân này
Sanh về cõi Cực Lạc.
(Nam Mô hương cúng dường Bồ Tát)
(lạy 1 lạy)

TÁN THÁN PHẬT
(Đứng Lên Đánh Khánh Tụng)
Sắc Thân Như Lai đẹp trong đời
 không ai bằng, không sánh, chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ
.

Sắc thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương. Sức chí lớn nguyện lớn, khắp độ chúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ, sanh kia nước mát vui. Con nay sạch ba nghiệp, qui y và lễ tán, nguyện cùng các chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc.

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ

(Đại Chúng Đồng Tụng Nhất Tâm Đảnh Lễ)
Nam Mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ
A Di Đà
 Như Lai
Pháp Thân Mầu Thanh Tịnh
Khắp Pháp Giới Chư Phật (lạy 1 lạy)


Nam Mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ
A Di Đà
 Như Lai

Thân Tướng Hải Vi Trần
Khắp Pháp Giới Chư Phật (lạy 1 lạy)


Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư Độ
A Di Đà
 Như Lai

Thân Trang Nghiêm Giải Thoát
Khắp Pháp Giới Chư Phật (lạy 1 lạy)


Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
A Di Đà
 Như Lai

Thân Căn Giới Đại Thừa
Khắp Pháp Giới Chư Phật (lạy 1 lạy)


Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
A Di Đà
 Như Lai

Thân Hóa Đến Mười Phương
Khắp Pháp Giới Chư Phật (lạy1 lạy)

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Giáo Hạnh Lý Ba Kinh
Tột Nói Bày Y Chánh
Khắp Pháp Giới Tôn Pháp (lạy1 lạy)


Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Quán Thế Âm Bồ Tát

Thân Tử Kim Muôn ức
Khắp Pháp Giới
 Bồ Tát (lạy 1 lạy)

 

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Đại Thế Chí Bồ Tát
Thân Trí Sáng Vô Biên

Khắp Pháp Giới
 Bồ Tát (lạy1 lạy)

 

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng

Thân Hai Nghiêm Phước Trí

Khắp Pháp Giới Thánh Chúng (lạy1 lạy)

 

CỬ TÁN
(Đại chúng đồng tụng theo tiếng mõ)
Lư hương vừa ngún chiên đàn
,
Khói thơm
 ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)
Lạy đấng tam giới tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Trì tụng kinh Vô Lượng Thọ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Bồ Đề tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi Cực lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần)


BÀI KỆ KHAI KINH
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

3 Bình luậnTHAY LỜI TỰA- NGUYỆN HƯƠNG- TÁN THÁN PHẬT- NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ- CỬ TÁN- BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN- BÀI KỆ KHAI KINH
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng - Bình luận ngày 09-11-2022
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
- Bình luận ngày 04-09-2022
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu - Bình luận ngày 15-08-2022
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 43
  • Tháng hiện tại: 4460
  • Tổng lượt truy cập: 131090
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com