Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
 

LỄ THỨ NĂM
 

Nhất tâm quán lễ, viên mãn báo thân, sở cư chi xứ, vĩnh vô chúng khổ chư nạn ác thú ma não chi danh, diệc vô tứ thời hàn thử vũ minh chi dị, khoan quảng bình chánh, vi diệu kỳ lệ, siêu du Thập Phương nhất thiết Thế Giới, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật xưng ba lần, một lạy.

Chỗ này chính là báo thân Phật, tôi vừa nãy đã nói Pháp Thân, đã biết danh tự của Thế Giới Cực Lạc, đây là chỉ nói báo thân.

Đã từ Pháp Thân lưu xuất ra Báo Thân, thì nói báo thân Phật và cảnh giới Quốc Độ của Phật, một lễ này chính là lễ viên mãn báo thân sở cư chi xứ. Từ Pháp Thân lưu hiện xuất Báo Thân, đây là ở địa vị Bồ Tát mới có thể nhìn thấy báo thân của Phật.

Nơi mà báo thân này cư trú đó là Thật Báo Trang Nghiêm độ. Vì vậy phía sau thì có một câu này, chư vị xem, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ. Báo thân Phật thì ở Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ. 

Báo thân sở cư chi xứ, vĩnh vô chúng khổ chư nạn ác thú ma não chi danh, nơi này vĩnh viễn không có, không chỉ không có những thứ này, không có cái gì là khổ, cái gì là nạn, cái gì là đường ác, cái gì là ma não, ngay cả danh tự cũng không có nha.

Do đó Thế Giới Cực Lạc rất nhiều điểu, nói Thế Giới Cực Lạc làm sao lại có chim vậy, chim không phải Súc Sanh sao?

Cõi này thượng vô tam ác đạo chi danh, hà huống hữu thật?

Ngay cả danh tự cũng không có, làm sao lại có thật?

Đó đều là Phật A Di Đà biến hiện ra. Thế Giới Cực Lạc không có những khổ nạn ác não chi danh, cũng không có tứ thời hàn thử vũ minh chi dị, mùa mưa, bốn mùa, thời gian, có lạnh, có nóng, có mưa, có ngày âm u nha, những thứ biến đổi này không có. Vì thế vĩnh viễn là Trời trong sáng, ôn hòa. 

Khoan quảng bình chánh, vô cùng to lớn nha.

Chư vị đi bao nhiêu người đều sẽ không có việc dung nạp không hết nha. Thập Phương Phật Quốc đều khuyên chúng sanh nước Chư Phật đó cũng đi Thế Giới Cực Lạc, không biết có bao nhiêu người Vãng Sanh đấy. Nhưng không có nói là nơi này dung nạp không hết, đầy khách, không có việc này, bao nhiêu người đến đều được, đây là lớn không giới hạn.

Bình chánh, Thế Giới Cực Lạc là bằng thẳng, không có núi, không có những dòng chảy kinh hoàng, chảy xiết, cao sơn đại nhạc, đều không có. Đó là tâm tịnh thì Quốc Độ tịnh, tâm bình thì Thế Giới bình, tâm người phải bình đẳng, Thế Giới cũng sẽ bình đẳng thôi.

Vì vậy Thế Giới Cực Lạc không có núi cao, cốc sâu rừng thẳm, đều là bằng phẳng đấy. Thế nhưng suối hồ rất nhiều, Thế Giới đó không có sóng to gió lớn, mà Thế Giới đó có rất nhiều suối hồ, chính là ao hồ, suối chảy, suối nhỏ chảy vòng quanh. Chư vị miễn là nơi cư trú, bên ngoài thì là có ao hoa sen nè, bát công đức thủy nha.

Nước ở Thế Giới Cực Lạc có thể chảy từ dưới lên, thì chảy lên đánh vòng bao vây lấy nhà của chư vị đấy. Không phải suối phun đó, suối phun thật không tự nhiên, chúng ta nước này chỉ có thể hướng xuống, nước ở Thế Giới Cực Lạc có thể hướng lên.

Nó vi diệu kỳ lệ, cực diệu đấy, vi diệu, diệu đến mức chư vị không cách gì nói hết. Lệ, mỹ lệ, lệ này là lạ thường rồi. Siêu du Thập Phương nhất thiết Thế Giới.

Cho nên câu này chính là nói, Thế Giới Cực Lạc bởi vì Phật A Di Đà lúc phát cái nguyện này, vừa nãy không phải đã nói rồi đấy, Ngài chính là muốn có được một Quốc Độ, siêu vượt Mười Phương, hỏi Phật có thể hay không, Phật nói có thể, phát nguyện nào cũng có thể thực hiện được.

Phật bèn cho Ngài xem tất cả cõi nước Phật, Ngài tổng kết nha, về sau thì viên mãn thành tựu rồi. Do đó Ngài đắc được thật quả cũng là như vậy, vi diệu kỳ lệ v.v... Siêu Du chính là đã vượt trội, du là vượt, vượt qua, vượt qua tất cả Thế Giới Mười Phương.

Đây là một Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, đây là nơi mà báo thân Phật cư trú, không có tất cả sự sợ hãi, ác nạn, chứng tỏ một đại Bình Đẳng đấy. Bên dưới quang thọ vô lượng, điều này rất quan trọng, lễ này là Lễ thứ sáu rồi.

Niệm Công trong khi ghi hình ban đầu nói đến chữ siêu của siêu du Thập Phương nhất thiết Thế Giới, ngừng lại một chút, tiếp theo ngay nói: Đây là quyển in dầu in rô nê ô, cho nên cái du này mất rồi. Có thể thấy thời bấy giờ sự tiết kiệm đơn giản của điều kiện vật chất. 

Bình luận Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm (Lễ Thứ 5)
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 40
  • Tháng hiện tại: 4457
  • Tổng lượt truy cập: 131087
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com