Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
 

LỄ THỨ SÁU
 

Nhất tâm quán lễ, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Bồ Tát đệ tử, Thanh Văn Thiên Nhân, thọ mạng tất giai vô lượng, Quốc Độ danh tự, đô thắng Thập Phương, vô suy vô biến, kiếp lập thường nhiên, thù thắng hi hữu, A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật xưng ba lần, một lạy.

Nhất tâm quán lễ, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng. Thọ mạng giáo chủ Thế Giới Cực Lạc là vô lượng, do đó là Vô Lượng Thọ Phật, quang minh phóng ra cũng là vô lượng đấy. Bên dưới vẫn phải nói Vô Lượng Quang, vô đẳng quang, vô đối quang, vô ngại quang... mười hai danh hiệu, quang minh cũng vô lượng đấy.

Với lại không những Phật là như vậy, tất cả không có sức hút của tâm trái đất mà, nó vì sao có thể hướng lên?

Chư vị xem ở trong Thái Không đó chính là có thể tung bay lên. 

Nói đến chữ siêu của siêu du Thập Phương nhất thiết Thế Giới, ngừng lại một chút, tiếp theo ngay nói: Đây là quyển in dầu in rô nê ô, cho nên cái du này mất rồi. Có thể thấy thời bấy giờ sự tiết kiệm đơn giản của điều kiện vật chất. 

Những Bồ Tát đệ tử ở trong nước, tất cả Thanh Văn Trời người, Thanh Văn Thiên Nhân này là chỉ người Vãng Sanh. Chúng ta nói Phàm Thánh Đồng Cư Độ, chư vị trên thực tế lại vẫn chưa có đoạn hoặc, chư vị kiến tư hoặc vẫn còn, do Phật tiếp dẫn mà Vãng Sanh, vẫn là phàm phu.

Tuy rằng chư vị là phàm phu, nhưng chư vị không còn thoái chuyển nữa, cho nên bất khả tư nghị nhất chính ở điểm này. Vì thế từ trình độ đoạn hoặc của họ, họ vẫn là người Trời, người.

Còn có người họ chỉ là đã đoạn kiến tư hoặc, vẫn còn trần sa hoặc, vẫn còn vô minh hoặc, do đó trình độ của họ chỉ tương đương với Thanh Văn, người này gọi là Thanh Văn. 

Nếu như họ chỉ là phát tâm Tiểu Thừa, căn bản không thể Vãng Sanh, vì thế chúng ta đã vượt qua A La Hán. Mọi người phải biết, sự việc này thì không phải một sự việc nhỏ.

A La Hán đã nghe tên Phật phương khác, cũng phát không được tâm phải quảng độ chúng sanh, họ chỉ là Bát Niết Bàn, tự liễu rồi, ngã liễu rồi, tôi thanh tịnh rồi, tôi đã không còn phiền não nữa rồi, thì họ đại công cáo thành rồi.

Việc này thực ra cũng thật không dễ dàng, họ vô ngã rồi, không có ngã rồi, do đó gọi nhân vô ngã. Họ Bát Niết Bàn rồi, họ thật sự không còn phiền não rồi, thế nhưng trần sa hoặc, vô minh hoặc đều chưa phá đấy.

Loại này vô cùng vô tận, thời gian, không gian đều vô tận mà, phải quảng độ vô lượng vô biên tất cả chúng sanh, vĩnh viễn không có dừng nghỉ, đều khiến cho họ đạt được tất cả lợi ích triệt để, một tấm lòng to lớn như vậy, A La Hán không có phát ra đấy, do đó Phật phê bình họ là tiêu nha bại chủng.

Do đó chúng ta ngày nay phát tâm phải vượt qua A La Hán chính ở chỗ này, không phải chỉ cầu tự liễu thoát, giải thoát. Loại Thanh Văn này ngay cả nói, họ trình độ đoạn hoặc này đạt đến bình đẳng với Thanh Văn, nhưng đã là phát Phật thừa tâm. Nếu Hư Không phát Phật thừa tâm, chỉ là Thanh Văn, không thể thành tựu sanh đến Thế Giới Cực Lạc.

Vì vậy Thế Giới Cực Lạc là Thọ mạng tất giai vô lượng, Quốc Độ, danh tự, đô thắng Thập Phương. Sự trang nghiêm của cõi nước này các loại hơn hẳn Mười Phương, tên của cõi nước này khắp nơi nghe danh cũng hơn hẳn Mười Phương.

Chúng ta nếu đếm Cõi Phật phương khác chúng ta đếm không được mấy cõi nước đâu, có phải hay không đấy?

Mọi người biết người của Thế Giới Cực Lạc nhiều lắm. Chúng ta đều là tín đồ Phật Giáo, người tôi đây dù sao cũng tuổi tác lớn rồi, chư vị nếu bảo tôi đọc thuộc, biết cũng có một số Cõi Phật nào đó, tôi cũng đọc không thuộc được mấy cõi đâu, có phải hay không đấy. Niệm Công nói đến chỗ này cười tươi.

Chỗ này chính là danh tự A Di Đà Phật này thắng Thập Phương, mọi người dễ dàng nhớ, khắp nơi đều có người đang nói, trên Kinh đều đang giới thiệu. 

Vô suy vô biến mà, Thế Giới này không có suy thoái, suy biến ở nơi ấy, không có thay đổi. Tương lai chúng ta cả Thế Giới này sắp nổ tung lớn đấy, chắc chắn sẽ hủy diệt thôi. Vì thế tương lai nói hỏa tai, phong tai đó, cả Trời cũng sẽ thiêu sạch.

Thực tế là cái gì?

Thực tế chính là cả Thế Giới này, hoặc là ngân hà, hoặc là cái gì, một vụ nổ hạt nhân lớn, cùng xuất hiện, thì toàn bộ hạt nhân nổ rồi. Vì vậy, cái gọi là hỏa tai đó chính là sóng nhiệt, cái gọi là phong tai đó chính là sóng áp suất, tất cả điều này đều tránh không khỏi.

Do đó tất cả Thế Giới này, ngày nay là có...ngày nay thiên văn học đã chứng minh, có Thế Giới đã là đang hình thành mới, từ trong bụi vi trần lại tập hợp lại ở đó, sắp hình thành Thế Giới, có Thế Giới đã suy già rồi, sắp lui khỏi vũ đài lịch sử.

Do đó ngôi sao trắng thấp đó chính là năng lượng sau cùng bùng nổ ở đó, sau cùng thì nó sắp không xong rồi, cả hành tinh hủy diệt. Vì vậy ngày nay lý luận của thiên văn, chính là cái thuyết Big Bang.

Tại sao xuất hiện vậy?

Chính là một sản vật của Big Bang. Thế quá khứ đương nhiên có Thế Giới có lẽ vừa mới xuất hiện một Big Bang, sau Big Bang những vi trần này lại hội tụ, chính là thành trụ hoại không.

Sau khi thành rồi thì tồn tại là trụ, sau khi trụ rồi phải hoại, sau khi hoại rồi trở thành không, nổ tung thì không rồi, sau khi không rồi lại thành, tuần hoàn không ngừng, đều là đang tuần hoàn. Và loại học thuyết này khoa học cũng thừa nhận rồi.

Nhưng Thế Giới Cực Lạc vô suy vô biến, bởi vì đấy không phải là Thế Giới được tạo thành từ loại vi trần của chúng ta, nói theo nghiên cứu. Chúng ta là Thế Giới được tạo thành từ vi trần, ở đấy không phải Thế Giới được tạo thành từ vi trần, cho nên đấy vô suy vô biến, kiếp lập thường nhiên. Ta đã nói đến cái Thế Giới đó mới là bảo hiểm thực sự nha.

Thù thắng hi hữu, A Di Đà Phật. Vô cùng thù thắng, vô cùng hi hữu, A Di Đà Phật. 

Bình luận Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm (Lễ Thứ 6)
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 35
  • Tháng hiện tại: 4452
  • Tổng lượt truy cập: 131082
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com